• شرح حدیث از امام خامنه ای :
    ابا جعفرِ محمد بن علی علیه السلام:لاَ دین لِمَن دَان بِطاعَه مَن عَصَی اللهَ و لاَ دینَ لِمَن دَانَ بِفِریَه باطلَ عَلَی اللهِ و لاَ دینَ لِمَن دانَ بِجُحُودِ شیء مِن آیاتِ اللهِ.دین داری کار مشکلی است، الزامی دارد، تقیّداتی دارد.این که می فرماید:«لا دین» معنایش این نیست کسی که این خصوصیات را دارد به طور کلی بی دین است. منتهی آن دینی که...

صفحه‌ها