• طنین یاس از خودآزاری های جدید دختران دبیرستانی گزارش می دهد:
    عدم آموزش مهارتهاي زندگي و برخورد با مشکلات،عدم اعتماد به نفس، مشکل يادگيري، عدم خودباوري، دوستی نادرست، پوچي گرايي، افسردگي و اضطراب، خشونت رواني و فيزيکي در خانه و...

صفحه‌ها