کد خبر: 94663                      تاريخ انتشار: 1399/07/24 - 11:58
گزارش تصویر /
کوها های "قره لوسراوک" جایگاه نمایش توان افزایی رزمی بانوان بسیجی شهرستان فامین
 
به منظور حفظ توان رزمی وجسمی خواهران عضو گردان کوثر با هدف آموزش اسلحه و آمادگی در برابر تحرکات دشمن، چهارم فراخوانی بانوان بسیجی در کوه های قره لو سراوک برگزار شد.