• بی اختیاری ادراری استرسی یا فشاری، ناشی از فشار عصبی نیست بلکه دفع غیرادراری ادرار در اثر فعالیت فیزیکی همراه با افزایش فشار شکمی عامل آن است، هر نوع زور زدن مانند عطسه کردن، سرفه کردن و بلند کردن هر جسم سنگین منجر به این نوع از بی اختیاری ادراری می شود. این نوع بی اختیاری بیشتر در خانم هایی ظاهر می شود که زایمان های طبیعی متعددی داشته...
    Nid: 44340

صفحه‌ها