• یادداشت
    هر گاه با همین نگاه به شغل خود به عنوان فرصتی برای خدمتگزاری به مردم و نظام نگریستیم پیروز و موفق شدیم، اما هر گاه داشته های خود را هیچ فرض کردیم و نگاهمان به بیرون از مرزها بود و از توان داخلی غفلت نمودیم، نتوانستیم مشکلات کشور را حل کنیم.

صفحه‌ها