ملزومات قرنطینه خانگی از ابعاد مادی و عاطفی؛ روحی و روانی فراهم نشده است